استخدام صندوقداری کافه رستوران


به یه خانم جوان با ظاهری اراسته جهت صندوقداری یک کافه رستوران واقع در فلکه اول تهرانپارس نیازمندیم

تهرانپارس