دستیار


به یک دستیار زبر و زرنگ ومسلط برای لاین رنگ و براشینگ نیازمندم حقوق بین 6تا 8 ترجیحا مسلط به بند راه های ارتباطی: واتساپ تلگرام

پاسداران