استخدام اشپز ایرانی کمک اشپز سالن کار باریستا ویتر


اشپز ایرانی کمک اشپز سالن کار باریستا ویتر در محیطی سالم کافه رستوران سنتی خیابان ستارخان جای خواب صبحانه نهار شام 2 روز مرخصی در ماه با حقوق بیمه ساعت کاری 11 صبح تا 12 شب 2 ساعت استراحت در روز

تهران