استخدام


به یک اپراتور دستگاه لیزر جهت همکاری در مرکز زیبایی واقع در یوسف اباد فقط نیم شیفت روز پنجشنبه نیازمندیم

تهران-یوسف اباد