استخدام کمک اشپز اسیایی رستوران


رستوران بیرون بر ژاپنی اماده همکاری با کمک اشپز اسیایی تمام وقت هستیم .

تهران