جذب نیرو با مشتری در سالن ارایش


استخدام پرسنل در تمامی لاین ها با مشتری با درصد عالی در محدوده اندرزگو جهت هماهنگی با تلفن راه های ارتباطی: واتساپ

اندرزگو