دستیار رنگ و مش


دستیار رنگ و مش،ترجیحا مجرد و ساکن منطقه مسلط به براشینگ،شستن سر،رنگ ریشه و رنگساژ و چک فویل حقوق بسته به مهارت شما از 3تومن تا 5نومن

یوسف اباد