استخدام سالن کار و پیک رستوران


سالن کار و نیروی سالن ساده اشنا به امور سالن اشنا با کانتر کاری مودب و خوش برخورد غیر سیگاری پیک موتوری پاره وقت و تمام وقت گواهینامه الزامیست ظرف شور محدوده گیشا

گیشا