ناخن کار


به یک ناخن کار حرفه ای مسلط به تمام امور ناخن کاشت ترمیم پلی ژل ژلیش و…. فوری در سالنی پر مشتری نیازمندیم و یک پدیکوریست ماهر با درامد تضمینی نیازمندیم.

قلهک

09120261081