دستیار و کاراموز بافت


📍 ب یک دستیار بافت یا کاراموز بافت در سالنی پرمشتری واقع د سعادت اباد 📍فرصتی مناسب برای کار اموزان و هنرجویان بافت 📍ب شرط اموزش #دستیار#کاراموز #سعادت اباد راه های ارتباطی: واتساپ پیامک تلفن

سعادت اباد