استخدام سالن کار و کمک باریستا در قهوه توپه


سالن کار / کمک باریستا ما در قهوه توپه به دنبال همکارانی پویا و فعال هستیم حقوق عالی محیطی سالم، صمیمی، دوستانه قابلیت ارتقاء شغلی بیمه ،عیدی،سنوات محل خوش مسیر برای مترو و بی ارتی شیفت صبح 6 الی 14:30 شیفت عصر 14:30 الی 23 شماره تماس

امامت