استخدام


جذب نیروی صندوق دار: دارای سابقه کار مرتبط حداقل یک سال - نیروی فعال و پویا - حداقل 22 و حداکثر 35 - خوش بیان و خوش برخورد جنسیت: خانم نوع قرارداد: تمام وقت ویتر و هاست : دارای سابقه کار مرتبط حداقل یک سال - نیروی فعال و پویا - حداقل 22 و حداکثر 35 - خوش بیان و خوش برخورد جنسیت: اقا - خانم نوع قرارداد: تمام وقت

بهارستان - نیاوران - الهیه