استخدام رنگ کار ابرو‌کار و‌اجاره میزو تخت


سلام _به یک رنگ کار وکراتین (درصدی ) _به یک ابروکار واصلاح کار (بند و وکس درصدی) نیازمندیم _اجاره میز ناخن (اجاره ) _اجاره تخت مژه (اجاره و درصدی ) _اجاره تخت فشیال (اجاره و درصدی ) _به یک بافت کار وبراشینگ کار

الهیه (فرشته)