پدیکوریست حرفه ای


به یک پدیکوریست حرفه ای و با اخلاق حداقل 3 سال سابقه کار در سالن لوکس و فعال دارای مشتری به صورت درصدی فوری نیازمندیم . راه های ارتباطی: واتساپ

اندرزگو